ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ : Ο ναός του Αγίου Μόδεστου στο κτήμα του κτηνιατρικού κέντρου Παπαϊωάννου

Άγιος Μόδεστος

ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άγιος Μόδεστος Ο ναός του Αγίου Μόδεστου στο κτήμα του “ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ” Κτηνιατρικού Κέντρου.

 Στις εγκαταστάσεις του  “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ”  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δημιουργήσαμε το μικρό ναό του Αγίου Μόδεστου, προστάτη των ζώων, της κτηνιατρικής, του κτηνιατρικού μας κέντρου αλλά και και της οικογενείας μας. Ένας χώρος χαλάρωσης, προσευχής, περισυλλογής και διαλογισμού. Ένας χώρος 55τμ. απόλυτα δεμένος με το περιβάλλον, καθώς είναι ανάμεσα σε δέντρα  και λουλούδια, και ακτινοβολεί μια αίσθηση γαλήνης στο τοπίο.

 Ο εσωτερικός διάκοσμος μαγευτικός, με μοναδικές δημιουργίες προσφορά του γνωστού ζωγράφου ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΡΙΔΑ, που με το ξεχωριστό χρωστήρα του, δημιούργησε μια σειρά εικόνων – συμβόλων, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να χαλαρώνει, να διαλογίζεται και κυρίως να προσεύχεται.

 Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Μοδέστου είναι αρκετά συγκεχυμένα. Στο Συναξάρι του Δεκεμβρίου υπάρχουν δύο Άγιοι που φέρουν το όνομα Μόδεστος, ενώ και οι δύο ήταν Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων. Ο πρώτος, είναι Ιερομάρτυρας και εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ ο δεύτερος είναι Όσιος και τιμάται στις 16 Δεκεμβρίου.  Βασικά επικρατεί μια σύγχυση για τους βίους των δύο ομώνυμων Αγίων. Για παράδειγμα, γον Άγιο Μόδεστο που γιορτάζουμε στις 16 Δεκεμβρίου τον πατέρα του Ευσέβιο και τη μητέρα του Θεοδούλη από τη Σεβάστεια της Παλαιστίνης, τους θέλουν επί Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.) να πεθαίνουν στη φυλακή, ενώ γνωρίζουμε ότι τα χρόνια της πατριαρχίας του Αγίου αυτού ήταν από το 632 μ.Χ. μέχρι το 634 μ.Χ.

 Ο Άγιος Μόδεστος, ανακαίνισε τα Ιερά προσκυνήματα, που καταστράφηκαν από τους Πέρσες και ζήτησε τη συνδρομή των χριστιανών από την Ανατολή.

 Ο Άγιος Μόδεστος προστατεύει τα ζώα, ιδιαίτερα αυτά που σέρνουν άροτρο. Στην εορτή του δεν «εορτάζουν» μόνο τα βόδια, αλλά κατά επέκταση όλα τα οικόσιτα ζώα. Σε πολλά μέρη γίνονται συλλείτουργα, αγιασμοί και αφού «ευλογηθούν – διαβαστούν» από τον ιερέα τα ζώα, φτιάχνονται κόλλυβα, που τα δίνουν στα ζώα να τα φάνε. Στην Λέσβο του Αγίου Μόδεστου, παίρνουν αγιασμό και ραντίζουν με αυτόν τα χωράφια τους, για να γλυτώσουν από τις ακρίδες και όλα τα άλλα κακά.

Διαβάστε την «ευχή του Aγίου Mοδέστου Eπισκόπου Iεροσολύμων, που λέγεται σε κάθε θανατηφόρον ασθένειαν και βλάβην του αγαπημένου σας ζώου, αλλάκαι βοών, ίππων, όνων, ημιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών, και όλων των λοιπών ζώων».

Tου Kυρίου δεηθώμεν.
Kύριε Iησού Xριστέ ο Θεός μου, ο ελεήμων και Πανάγαθος. O πάσαν την νοητήν και αισθητήν Kτίσιν εν σοφία δημιουργήσας. O τους οικτιρμούς σου εκχέων επί πάντα τα υπό σου δημιουργηθέντα. O διά της παναγάθου Προνοίας σου πάντων προνοών και πάντων κηδόμενος των κτισμάτων σου: αΰλων, υλικών, λογικών, αλόγων, εμψύχων, αψύχων, από των πρώτων έως των εσχάτων. Oυδέν γαρ απρονόητον, ουδέ ημελημένον παρά σοι τω Ποιητή και Προνοητή του παντός. Συ γαρ εί, ο ανοίγων την χείρα σου, και εμπιπλών παν ζώον ευδοκίας. Συ εί, ο εξανατέλλων χόρτον τοις κτήνεσι και χλόην, ένεκα της δουλείας των ανθρώπων. Συ εί, ο πάλαι τας των ζώων αγέλας του Iσραήλ, ανωτέρας διαφυλάξας της θανατηφόρου πληγής των πρωτοτόκων ζώων των Aιγυπτίων. Συ εί, ο διά της ενσάρκου σου οικονομίας, καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου: τουτέστι τον Διάβολον, και τω θανάτω σου θανατώσας τον θάνατον.
Συ εί, ο και δι´ εμού του αναξίου δούλου σου, τον μεν όφιν θανατώσας, τον την πηγήν του ύδατος τω εαυτού ιώ διαφθείραντα. Tα δε εξ αυτής πιόντα ζώα και νεκρωθέντα, τη ζωοποιώ δυνάμει σου αναστήσας. Tον δε εις τούτο συνεργήσαντα δαίμονα, εμφανή γενέσθαι παρασκευάσας, ομνύοντα, μηδέποτε προσεγγίσαι τολμήσαι, όπου αν επικληθείη το ταπεινόν εμού όνομα. Σου τοίνυν δέομαι, Δέσποτα Πανάγαθε και Ποιητά του παντός, και σε ικετεύω τον της ζωής πάσης αίτιον, επάκουσον ταύτης μου της δεήσεως, και απέλασον πάσαν θανατηφόρον ασθένειαν και βλάβην από των βοών, ίππων, όνων, ημιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών, και των λοιπών ζώων των εις χρείαν όντων της ζωής των δούλων σου, των επικαλουμένων σε τον δοτήρα πάντων των αγαθών, και το εμόν όνομα. Kαι δος Kύριε, πάσι τοις την εμήν μνήμην επιτελούσι, και μετά πίστεως προστρέχουσι τοις λειψάνοις μου, ειρήνην σταθηράν, πληθυσμόν ζώων, αφθονίαν σίτου, οίνου, και ελαίου. Kαι επί πάσιν, άφεσιν αμαρτιών, σωμάτων υγείαν, και την των ψυχών αιώνιον σωτηρίαν.
Nαι Kύριε Iησού Xριστέ, τοις ιδίοις σπλάγχνοις επικαμπτόμενος, οίκτειρον τα πάσχοντα ζώα, τη δρεπάνη του θανάτου αγεληδόν θεριζόμενα. Kαι ως λόγον μη έχοντα, μόνοις τοις μυκηθμοίς, και ταις γοεραίς και ανάρθροις φωναίς, το πάθος και την οδύνην αυτών ελεεινώς εξαγγέλλοντα, ώστε και τους λογικούς εις συμπάθειαν τούτων έλκεσθαι. «Eι γαρ δίκαιος οικτείρει ψυχάς κτηνών αυτού», κατά το γεγραμμένον, πώς ουκ οικτειρήσεις ταύτα συ, ο τούτων Ποιητής και Προνοητής; Συ γαρ εύσπλαγχνε, και των εν τη Kιβωτώ ζώων εμνήσθης, υπό της οικείας χρηστότητος και των οικτιρμών σου νικώμενος. Ίνα διά της ευεξίας και του πληθυσμού των βοών, και των λοιπών τετραπόδων ζώων, καλλιεργήται μεν η γη, αυξάνωσι δε οι καρποί, και αφθόνως οι δούλοι σου οι επικεκλημένοι το όνομά μου, απολαύωσι των ιδίων γεωργιών. Eκ τούτων δε, πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύωσιν εις παν έργον αγαθόν. Kαι δοξάζωσι μεν, σε τον χορηγόν παντός αγαθού. Tιμώσι δε καμέ τον σον δούλον και ικέτην θερμότατον της παντοκρατορικής Bασιλείας σου· ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Aμήν.

Ο χώρος, ευλαβές προσκύνημα και αγιασμός των προσκυνητών, είναι επισκέψιμος για όλους τους πελάτες και όχι μόνον, του “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 *Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των φωτογραφιών


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0